szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

REKRUTACJA

Okres naboru na kolejny rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu roku poprzedniego lub wcześniej i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia dziecka do klasy I jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem rodziców, dziecka, dyrektora szkoły, wychowawczy klasowego lub pedagoga szkolnego, pozytywny wynik testu dojrzałości szkolnej oraz podpisanie umowy o naukę między Szkołą i Rodzicami dziecka.

Podstawą przyjęcia do klasy I dziecka, w stosunku do którego Dyrektor Szkoły wydał decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą jest zawarcie umowy o bezpłatną naukę między Szkołą i Rodzicami dziecka.

Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie następujących dokumentów:

  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu (uwierzytelnionej kopii) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
  • pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem dziecka, rodziców, dyrektora   szkoły, wychowawcy klasowego lub pedagoga szkolnego,
  • pozytywnego wyniku rozwiązanych testów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
  • podpisanej umowy o naukę między Szkołą i Rodzicami dziecka.