szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) stanowi zbiór przepisów (reguł i zasad) dotyczących oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów w, uwzględniając ich postępy w nauce i zachowaniu.

WSO Szkół Inspiracja został ustalony i przyjęty do stosowania przez Radę Pedagogiczną na podstawie ustawy O systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych, a także rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. WSO zawiera także  własne rozwiązania.

Nasze Szkoły dążą do stałego, bieżącego doskonalenia tego systemu, służącego rozwojowi uczniów i osiąganiu przez nich sukcesów. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Pedagogiczna po raz kolejny pochyliła się nad usprawnieniem kryteriów ocen zachowania na korzyść uczniów,  tak, aby zwiększyć  ich szanse  na zdobywanie ocen bardzo dobrych. Od kilku lat pracujemy nad  sformułowaniem  wymagań edukacyjnych, aby były jasne, zrozumiałe  i ułatwiały uczniom  przygotowanie konkretnego materiału oraz osiąganie lepszych ocen z zajęć edukacyjnych.

Ważnym elementem inspirowania rozwoju uczniów jest sposób oceniania bieżącego, który w klasach I-III polega na ocenianiu  przy pomocy obrazków umieszczanych w zeszytach przedmiotowych uczniów. Dzieci rozumieją taki obrazkowy komunikat i poprawnie reagują na zawarte w nim sugestie.

Począwszy od klasy IV przy ocenianiu zajęć edukacyjnych, oprócz stopni w skali od 1 do 6, stosuje się w razie potrzeby krótkie uwagi zapisywane w dzienniczku internetowym, co umożliwia przekazywanie rodzicom informacji bieżącej (z danej chwili). Obecnie rozważana jest możliwość wprowadzenia w klasach IV i V tzw. oceniania kształtującego, tj.  oceny opisowej, bieżącej, która określałaby poziom opanowania materiału w stosunku do założeń programowych i bardziej inspirowała do rozwoju.

Ważnym elementem odróżniającym POSM I St. od pozostałych szkół  jest sposób oceniania zajęć z instrumentu głównego. Nauczyciel ocenia każdą indywidualną lekcje na bieżąco w dzienniku oraz wystawia ocenę śródroczną, stosując skalę punktową od 1 do 6. Rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym, ocenianym przez komisję egzaminacyjną. Ocena uwzględnia wykonanie utworów  muzycznych przed komisją oraz pracę włożoną przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

Poniżej przedstawiamy kilka  wybranych własnych rozwiązań WSO,  do których m. in. należą:

  • podział nauki w roku szkolnym na 4 okres, służące podsumowaniu osiągnięć uczniów  (co 2-2,5 miesiąca) i omówieniu wyników z rodzicami podczas tzw.  Dni otwartych
  • od klasy IV obowiązek poprawienia każdej  oceny niedostatecznej, aby mobilizować uczniów do opanowania całego materiału
  • konsultacje przedmiotowe prowadzone przez nauczycieli w wyznaczonych terminach dla uzupełnienia braków i wytłumaczenia niezrozumiałych treści
  • udostępnienie dzienniczka internetowego Librus w celu umożliwienia bieżącej komunikacji między szkołą a rodzicami

Pełna treść WSO dostępna jest po zalogowaniu w dzienniczku internetowym Librus oraz w Statucie szkoły.