szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

PROJEKTY EDUKACYJNE

Tydzień Historyczny

Jednym z nowoczesnych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć w naszych szkołach jest organizowanie Tygodnia Historycznego, w czasie którego wszystkie szkoły przenoszą się w odległe czasy. Dotychczas odbyły się Tygodnie: Starożytny, Średniowieczny, Renesansu, Baroku i Oświecenia oraz XIX Wieku.

Podstawową ideą jest zapoznanie naszych uczniów, ale przy okazji też ich rodzin i znajomych, z wszelkimi osiągnięciami danej epoki. Nie jest to więc tylko czysta przygoda z historią, lecz również kontakt z fizyką, matematyką czy historią literatury, a więc z całym dorobkiem ludzkości danej epoki.

Obok pomocy i zaangażowania wszystkich nauczycieli uczniowie samodzielnie przygotowują postery, plakaty i inne informacje, co sprawia im dużą frajdę, a jednocześnie jest świetną formą edukacji. Co więcej, młodzi ludzie uczą się również pracy zespołowej, jak też mają okazję do bliskich kontaktów z nauczycielami, poznając ich od tej mniej formalnej strony. Dochodzi więc do integracji całej naszej szkoły. Tydzień kończy się uroczystym przedstawieniem, w trakcie którego uczniowie prezentują w formie teatralnej fragmenty dzieł literatury światowej.

Tydzień Historyczny jest więc edukacją poprzez zabawę, pokazując uczniowi, że zdobywanie wiedzy może być ciekawe i bardzo zajmujące, nie kojarząc się wyłącznie z lekcjami.

Metoda projektów

Praca metodą projektów jest u nas stosowana od początku istnienia Gimnazjum (od roku 1999). Została przez nas wybrana, gdyż mała liczebność klas, zaplecze techniczne Szkoły oraz zasoby kulturalne i naukowe Krakowa stwarzały idealne warunki do jej realizacji.

Dotychczasowe tematy przewodnie projektów dotyczyły Krakowa, Małopolski lub aktualnych wydarzeń o randze światowej. Szczegółowe zagadnienia były tak dobrane, aby łączyły się z materiałem gimnazjum, szczególnie zaś ze ścieżkami edukacyjnymi.
Na specjalnie organizowanych warsztatach uczniowie byli na wstępie zapoznawani ze sposobem redagowania większych prac pisemnych, sporządzania bibliografii i przypisów oraz oceniania prac. Projekty były przygotowywane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów w grupach lub samodzielnie, przybierały formy prac pisemnych, plakatów, prezentacji ustnych, które odbywały się w instytucjach kulturalnych i naukowych Krakowa.

Obecnie, po zmianach wprowadzonych przez reformę oświaty w 2017 roku, metoda ta będzie stosowana również w klasach VII i VIII.

Praca metoda projektów, z uwagi na wielość pożytecznych funkcji, które spełnia, umożliwia wyćwiczenie podstawowych umiejętności naukowych, takich jak:

  • praca w grupie
  • planowanie i organizowanie pracy
  • korzystanie z różnych źródeł informacji
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin
  • dobór i selekcja materiału z uwagi na określony temat
  • zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów
  • przygotowanie i wygłaszanie wystąpień publicznych
  • samoocena własnej pracy zgodnie z ustalonymi kryteriami

Wszystkie te umiejętności są niezbędne w dalszej edukacji, a następnie w życiu zawodowym. Mamy również nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia spowodują, że ustna matura z języka polskiego nie będzie dla naszych absolwentów zaskoczeniem i trudnością.

Inne projekty

Nasi uczniowie uczestniczą  z dużym zaangażowaniem i radością także w wielu innych projektach edukacyjnych i edukacyjno-rekreacyjnych, do których m. in. należą: