szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

FORMY SPECJALISTYCZNEJ POMOCY

Zajęcia wyrównawcze i konsultacje

Zajęcia wyrównawcze to dobrze zorganizowana forma pomocy w nauce dzieciom z klas I-III. Prowadzą je (w wymiarze 1 godz. tygodniowo)  wykwalifikowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w miłej i przyjaznej uczniom atmosferze. Poprzez systematyczne i dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka uzupełnianie braków w nauce, stają się okazją do wyrównania wszelkich zaległości i przezwyciężenia trudności oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości na tle klasy.

W klasach starszych formą pomocy w nauce są konsultacje, prowadzone przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Spotkania odbywają się doraźnie ze wskazania nauczyciela lub na prośbę ucznia i mają na celu tłumaczenie niezrozumiałych pojęć, partii materiału lub nurtujących ucznia problemów.
Konsultacje są szczególnie ważne dla uczniów, którzy wracają do szkoły po długiej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, a także dla tych, którzy pomimo wielu starań nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z materiałem realizowanym na lekcjach.
Rozwijanie przez nauczycieli zainteresowania uczniów tą formą pomocy, stanowi ważny element w kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności młodzieży za swoją edukację.

Działania pedagoga, logopedy i nauczycieli wspomagających

Nasze szkoły stwarzają każdemu uczniowi optymalne warunki rozwoju. Organizujemy różne formy specjalistycznej opieki. W jej ramach każde dziecko jest diagnozowane, a uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy udział w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i logopedycznych.

Podejmujemy też różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne, wspierające psychospołeczny rozwój uczniów. Stale Chętnie współpracujemy z rodzicami, rozwiązując wspólnie problemy  wychowawcze.
Pedagog wspomaga nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów i jednocześnie dobieraniu odpowiednich form i sposobów oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego. Grono pedagogiczne odbywa regularne szkolenia z psychologiem w celu podnoszenia swoich kompetencji w zakresie komunikacji z uczniami i współpracy z rodzicami.

Regularnie prowadzone są warsztaty profilaktyczne „Z głową w sieci” w celu zapoznania uczniów z zagrożeniami, wzbudzenia odpowiedzialności za siebie i przeciwdziałania patologiom.

W przypadkach wymagających szczególnej opieki angażujemy nauczycieli  wspomagających.

Rola wychowawcy klasowego

Wsparcie wychowawcy klasowego polega na indywidualnym couchingu każdego ucznia, m. in. poprzez formułowanie i realizowanie celów rozwojowych uczniów i współpracę z rodzicami.

Specjalistyczna opieka psychologa-terapeuty

Szkołę wspomaga specjalistyczna poradnia psychologiczna „Strefa Terapii”, która wykonuje badania psychologiczno-pedagogiczne i integracji sensorycznej oraz prowadzi warsztaty dla zespołów klasowych i nauczycieli.

Opieka higienistki

Na terenie Szkoły działa higienistka szkolna, która prowadzi dokumentację zdrowotną, badania rozwojowe wszystkich uczniów, zdrowotne akcje oświatowe, uzupełnia leki i odpowiedni sprzęt w apteczkach szkolnych oraz w razie potrzeby udziela pomocy w czasie zawodów sportowych, organizowanych przez nasze szkoły.