szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

REKRUTACJA

Okres naboru na kolejny rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu roku poprzedniego lub wcześniej i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia ucznia do klasy I POSMIst. „Inspiracja” jest:

  • pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień muzycznych przeprowadzany przez Komisję Rekrutacyjną, która wszechstronnie bada uzdolnienia i predyspozycje ucznia w zakresie słyszenia wysokości dźwięków i powtarzania głosem podanego dźwięku, śpiewania nauczonych wcześniej piosenek, uczenia się na pamięć krótkiego fragmentu muzycznego, poczucia rytmu, ogólnych predyspozycji ruchowych, sprawności rąk itp.; Komisja sugeruje uczniowi wybór instrumentu głównego, biorąc pod uwagę jego uzdolnienia muzyczne, predyspozycje fizyczne i upodobania estetyczne (dźwiękowe)
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem rodziców, dziecka, dyrektora szkoły, wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego,
  • pozytywny wynik testu dojrzałości szkolnej
  • gotowość wyrażona przez rodziców do podjęcia  dodatkowego wysiłku związanego z dopilnowaniem dziecka podczas nauki gry na instrumencie
  • podpisanie umowy o naukę między Szkołą i Rodzicami dziecka.

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia lub w powszechnej szkole podstawowej i szkole muzycznej I stopnia, lub
  • w przypadku ukończenia szkoły ogólnokształcącej – świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego, składającego się z przesłuchania w zakresie podstaw gry na instrumencie oraz sprawdzianu podstawowych wiadomości z zakresu teorii  muzycznej, a także
  • pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem rodziców, dziecka, nauczycieli takich przedmiotów jak: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, wychowawcy klasowego lub pedagoga szkolnego i pozytywnego wyniku rozwiązanych testów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz
  • podpisanej umowy o naukę między Szkołą i Rodzicami dziecka.