szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

OFERTA PROGRAMOWA

AUTORSKI PROGRAM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA + AUTORSKI PROGRAM MATEMATYKI + DRUGI JĘZYK OBCY + ROZSZERZENIA PROGRAMOWE

Nowa jakość kształcenia

Dla dzieci z predyspozycjami muzycznymi szczególnie polecamy  edukację w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia „Inspiracja”. Szkoła realizuje swój program w oparciu o podstawę programową obowiązkowych zajęć artystycznych oraz podstawę programową kształcenia ogólnego.

Proponowana przez POSM I st. „Inspiracja” forma edukacji, ze względu na skuteczne i przyjazne metody kształcenia, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz intensywny kontakt z materią muzyczną, stwarza niezwykle korzystne warunki dla rozwoju dzieci.

Dzieci muzykują na wybranym instrumencie, uczestniczą w grach i zabawach muzyczno-ruchowych, ćwiczą rozpoznawanie dźwięków, współbrzmień i struktur muzycznych, śpiewają w chórze i obcują z dziełami literatury muzycznej, co skutkuje doskonaleniem słuchu, wzbogacaniem wyobraźni i estetyki, rozwijaniem wrażliwości, ćwiczeniem pamięci i koncentracji uwagi.

Nabywane w ten sposób umiejętności wspomagają procesy uczenia się i rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych w życiu. Potwierdzają to badania naukowe w dziedzinie neurodydaktyki oraz doświadczenia muzykoterapii, z których wynika, że aktywność artystyczna, a wśród nich szczególnie muzyczna, pozytywnie stymuluje rozwój kory mózgowej, a słuchanie wielkich dzieł światowej literatury muzycznej epoki baroku i klasycyzmu wpływa znacząco na poprawę nastroju, wyciszenie, radość i spokój.

Biorąc powyższe pod uwagę, można z dużą pewnością stwardzić, że zaproponowana przez POSM I st. „Inspiracja” forma edukacji stanowi nową jakość kształcenia, stwarzającą dzieciom wyjątkową szansę pełnego rozkwitu osobowości.

Klasy I-III.

Wszechstronne, profesjonalne umuzykalnienie, autorski program matematyki, drugi język obcy, szachy

Nauka w klasach I-III POSM I st. „Inspiracja odbywa się w formie profesjonalnych zajęć muzycznych oraz edukacji wczesnoszkolnej, prowadzonych przez specjalistów.

W programie obowiązkowych zajęć muzycznych znajdują się: rytmika, kształcenie słuchu, zespół rytmiczny (kl. II-III), które wplecione są w siatkę godzin lekcyjnych. Natomiast indywidualna nauka gry na instrumencie, w wymiarze 2 x 30 min. tygodniowo, organizowana jest w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem możliwości czasowych uczniów i rodziców.

Edukacja wczesnoszkolna prowadzonej przez jednego nauczyciela-wychowawcę, który pracuje w oparciu o dobrane pod kątem potrzeb klasy programy, w tym także autorski program matematyki i elementy pedagogiki Marii Montessori. Pozostałe zajęcia takie jak: język angielski (4 godz. tygodniowo), drugi język do wyboru (1 godz.: niemiecki, francuski, hiszpański), religia (dla chętnych), wychowanie fizyczne i edukacja plastyczna,  prowadzą specjaliści.

W klasie I prowadzona jest obowiązkowa nauka gry w szachy, która jest kontynuowana w klasach II i III w ramach zajęć dodatkowych.                    

Program realizowany jest również podczas imprez klasowych i szkolnych, audycji, koncertów, przesłuchań, wyjść do miasta,  kina, teatru, Filharmonii, Opery, muzeum oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Ofertę programową uzupełniają zajęcia dodatkowe, świetlica oraz różne formy specjalistycznej opieki.
Wszystkie zajęcia odbywają się w atmosferze rozbudzania zainteresowań i zaciekawiania światem i muzyką, w indywidualnym i serdecznym  kontakcie z uczniami, co powoduje, że czują się bezpieczne, dowartościowane i lubią chodzić do szkoły.

Na końcu rozdziału sygnalizujemy ważne elementy i szczegóły programu, których opis dostępny jest po kliknięciu.

Klasy IV-VI.

Zwiększona intensywność gry na instrumencie, teoria muzyki, rozszerzony język polski i matematyka, język angielski i drugi język obcy

Program ogólnokształcący klas IV-VI obejmuje rozszerzony zakres języka polskiego i matematyki, język angielski (5 godz. tygodniowo, z podziałem na grupy zaawansowania, w tym od klasy V 1 godz. z native speaker’em) drugi język obcy (niemiecki/francuski/hiszpański – 2 godz.), historię/historię i społeczeństwo, informatykę/zajęcia komputerowe, plastykę, technikę/zajęcia techniczne, przyrodę w kl. IV, geografię i biologię w kl. V-VI, wychowanie fizyczne (w tym kurs pływania) oraz  religię lub etykę i wychowanie do życia w rodzinie (na życzenie rodziców).W klasach IV-VI rośnie ranga programu obowiązkowych zajęć muzycznych, na które składają się: kształcenie słuchu, audycje muzyczne i chór/zespół kameralny. Zajęcia te wplecione są w siatkę godzin lekcyjnych, natomiast indywidualna nauka gry na instrumencie, w wymiarze rozszerzonym  2 x 45 min. w tygodniu, organizowana jest w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem możliwości czasowych uczniów i rodziców.

Program realizowany jest również  podczas imprez klasowych i szkolnych, wyjść do miasta oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych, naukowych i sportowo-rekreacyjnych. Ofertę programową uzupełniają zajęcia dodatkowe, przygotowanie do konkursów oraz różne formy specjalistycznej pomocy.

Sala koncertowo-widowiskowa umożliwia organizowanie imprez muzycznych, audycji, koncertów i festiwali. Boisko szkolne i profesjonalne obiekty sportowe AWF umożliwiają prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na wysokim poziomie oraz czynny wypoczynek uczniów na przerwach i po lekcjach.

Dzięki konsekwentnym wymaganiom, indywidualnemu i serdecznemu podejściu do uczniów, pozytywnemu oddziaływaniu muzyki oraz ścisłej współpracy z rodzicami nauka szkolna przynosi sukcesy i radość.

Na końcu rozdziału sygnalizujemy ważne elementy i szczegóły programu, których opis dostępny jest po kliknięciu.

Klasy VII-VIII.

Rzetelne przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego, kształcenie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej II stopnia, poszerzenia programowe w zakresie nauk ścisłych, humanistycznych i biologiczno-chemicznych, Native

W klasach VII-VIII POSM za główny cel przyjęto rzetelne i wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do kolejnego etapu edukacyjnego w szkole muzycznej II stopnia lub w szkole średniej (liceum) ogólnokształcącej. Należy podkreślić, że klasa VII w roku szkolnym 2017/2018 jest pierwszym rocznikiem realizującym nowe wymagania MKiDN w ośmioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia (w związku z reformą oświaty wprowadzoną przez MEN). W tej nowej koncepcji systemu szkolnictwa artystycznego klasy VII i VIII są w zakresie zajęć artystycznych powieleniem programowym pierwszych dwóch lat szkoły muzycznej II stopnia, a w zakresie treści ogólnokształcących w dużej mierze powtórzeniem wymagań obecnego jeszcze gimnazjum w wersji skróconej – dwuletniej.

Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach szkolnego programu nauczania oferujemy:

 • profesjonalne, indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie (2 x 45 min. w tygodniu)
 • profesjonalne zajęcia ogólnomuzyczne  z kształcenia słuchu, literatury muzycznej, zasad muzyki z elementami edycji nut, chóru lub zespołu kameralnego
 • przygotowanie i udział w imprezach, audycjach, koncertach, przesłuchaniach szkolnych i zewnętrznych
 • dodatkowe godziny dyrektorskie z instrumentu dla najzdolniejszych uczniów
 • przygotowanie do egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II stopnia
 • zwiększoną ilość godzin  języka polskiego i matematyki
 • dwa języki obce (j. angielski -5 godzin  z podziałem na grupy zaawansowania, w tym 1 godzina z nativ speaker’em oraz do wyboru język niemiecki, francuski lub hiszpański – 2 godz.),
 • geografię, biologię, chemię, fizykę, informatykę, plastykę, wychowanie fizyczne
 • nowatorskie zajęcia poszerzające program nauk ścisłych, humanistycznych i biologiczno-chemicznych,
 • przygotowanie do testu zewnętrznego CEA
 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty i do udziału w konkursach,
 • atrakcyjne formy pracy (tygodnie tematyczne, metoda projektów, i.i.),
 • religię, etykę, wychowanie do życia w rodzinie (na życzenie rodziców)
 • jako uzupełnienie programu: koło literackie, matematyczne, chemiczne, biologiczne, sportowe oraz różne formy specjalistycznej pomocy.             

Poniżej znajduje się opis ważnych elementów i szczegółów programu POSM I st. „Inspiracja” dla klas I-VIII, który dostępny jest po kliknięciu: