szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ „INSPIRACJA”

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w godzinach od 7:30 do 17:00.
  • w godz. 7:30 – 8:00 opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący;
  • zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:00;
  • jednostka lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 5, 10, 10, 10, 10, 20, 15, 10, 10 minut;
  • rozkład dzwonków:
   • L. 1  08:00 – 08:45
   • L. 2  08:55 – 09:40
   • L. 3  09:50 – 10:35
   • L. 4  10:45 – 11:30
   • L. 5  11:40 – 12:25
   • L. 6  12:35 – 13:20
   • L. 7  13:40 – 14:25
   • L. 8  14:40 – 15:25
   • L. 9  15:35 – 16:20
   • L.10 16:30 – 17:15
  • przerwę kończą dwa dzwonki: krótki (należy wrócić do szkoły z boiska, dyżurni przygotowują klasę do lekcji) i długi (początek lekcji);
  • przerwa 20 minutowa jest przerwą obiadową dla wszystkich klas;
  • klasa 0 oraz klasy I – II, które mieszczą się w budynku „C”, pracują bez dzwonków;
  • świetlica szkolna działa od zakończenia zajęć dydaktycznych oddziału przedszkolnego do godz. 17.00.
 2. Rok szkolny dzielony jest na 4 okresy. Okres drugi zakończony jest klasyfikacją  śródroczną, okres czwarty – klasyfikacją roczną. Na koniec każdego okresu dokonywane jest podsumowanie osiągnięć uczniów.
 3. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli oraz pracy sekretariatu i biblioteki ustala dyrekcja szkoły.
 4. Zajęcia indywidualne gry na instrumentach prowadzone są przez nauczycieli po zajęciach lekcyjnych.
 5. Wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę (tak dydaktyczne jak wychowawcze, sportowe, kulturalne, wyjazdy itp.) są obowiązkowe (z wyjątkiem zajęć fakultatywnych).
 6. Każda nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów.
 7. Obecność rodziców na zebraniach zwołanych przez wychowawcę jest obowiązkowa.