szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

IDEE I CELE DZIALALNOŚCI

SZKÓŁ „INSPIRACJA”

Pierwotną ideą otwarcia nowej szkoły była chęć stworzenia alternatywnej placówki,  która spełniałaby oczekiwania związane z wszechstronnym wykształceniem i rozwojem dziecka. Postanowiliśmy stworzyć szkołę kameralną, w której wszyscy dobrze się czują, a uczniowie są bezpieczni, dopilnowani i uśmiechnięci, gdzie odpowiednie rozszerzenia programowe oraz dobór metod kształcenia umożliwiają harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, będący podstawą rozkwitu sił twórczych i tego wszystkiego, co składa się na sukces życiowy. We wrześniu 1993 otwarliśmy ośmioletnią Prywatną Szkołę Podstawową Nr 4, w której zatrudniliśmy kadrę starannie dobranych nauczycieli, a w programie kształcenia położyliśmy nacisk na:

 • rzetelne opanowanie kluczowych kompetencji, takich jak m. in. czytanie, pisanie i porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętności matematyczne, informatyczne, społeczne;
 • opanowanie w mowie i piśmie jednego lub dwóch języków obcych (nowożytnych), dające szansę stania się obywatelem świata;
 • zajęcia artystyczne, wyzwalające w sposób naturalny emocje i kreatywność;
 • naukę pływania jako sportu ogólnorozwojowego oraz tzw. dyscyplin sportowych całego życia;
 • prowadzenie na terenie szkoły zajęć dodatkowych, wybieranych przez uczniów zgodnie z zamiłowaniami i potrzebami;
 • wychowanie w uniwersalnych wartościach etycznych, będące wspólną dla szkoły i rodziców bazą norm postępowania;
 • tworzenie serdecznej atmosfery pracy.

W roku 1999 na skutek reformy systemu polskiej edukacji powołaliśmy do życia 3-letnie Prywatne Gimnazjum Nr 4, jako uzupełnienie zredukowanej do lat 6 Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4. Program Gimnazjum był ambitny i obejmował szereg specjalistycznych zajęć edukacyjnych, w tym także przygotowanie do klas biologiczno-chemicznych i matematyczno-fizycznych szkoły średniej oraz przygotowanie do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego. Wyniki egzaminów naszych trzecioklasistów stały się chlubą naszego Gimnazjum  (znajdowały się zawsze w najwyższym przedziale wyników – tzw. 9 stanin wg CKE), co zostało ukoronowane  listem gratulacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty. Warto także podkreślić, iż nasi absolwenci dostawali się zawsze do swoich wymarzonych szkół średnich, które kończyli z powodzeniem.

Z biegiem czasu doszła nowa idea, stwarzająca uczniom dodatkową szansę osobistego rozwoju poprzez intensywne obcowanie z „wielką” muzyką. Ten cel został zrealizowany poprzez otwarcie w 2002 roku Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Inspiracja”. Program szkoły łączył w sobie wszystkie dotychczasowe elementy kształcenia ogólnego oraz profesjonalne zajęcia muzyczne, takie jak:

 • indywidualną, profesjonalną naukę gry na instrumencie pod kierunkiem nauczyciela-mistrza;
 • zbiorowe zajęcia muzyczne w formie rytmiki, zespołu rytmicznego, kształcenia słuchu, śpiewania w chórze lub muzykowania w zespole instrumentalnym;
 • zajęcia z teorii muzyki oraz słuchanie i analizę  arcydzieł muzyki poważnej;
 • możliwość publicznej prezentacji przygotowanych utworów muzycznych na koncertach, audycjach, imprezach szkolnych i konkursach.

Opracowany system kształcenia na wzór ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia z autorskimi rozszerzeniami programowymi i indywidualnym podejściem do uczniów przyniósł dzieciom dużo korzyści w postaci lepszej percepcji i koncentracji, bardzo wysokich wyników egzaminów zewnętrznych klas VI, licznych osiągnięć artystycznych, a także w formie wielu innych korzyści wspomagających rozwój osobisty każdego ucznia.

Obecnie, w roku szkolnym 2017/2018, w obliczu kolejnej reformy w polskiej edukacji, w ramach której likwiduje się stopniowo gimnazja i powraca do modelu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, krystalizują się nowe idee i cele. W przypadku ośmioletniej OSM I st. „Inspiracja” program artystyczny został rozszerzony o materiał pierwszych dwóch klas szkoły muzycznej II stopnia oraz wzbogacony nowymi wydarzeniami muzycznymi, co z pewnością zwiększy szansę rozwoju muzycznego naszych uczniów.                                                                                                                                  W ramach kształcenia ogólnego rozpoczęliśmy tworzenie nowego wymiaru jakości edukacji skoncentrowanej na indywidualnym prowadzeniu ucznia (couching), w trosce o jego pełnię zdrowia fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego, nabywanie umiejętności pracy zespołowej (metoda projektów) i pracy dla innych (wolontariat). Spełnienie tych zamierzeń zaczęliśmy już realizować:

 • stwarzając szczególnie przyjazny klimat do zajmowania się muzyką, poprzez motywowanie do gry na instrumencie (wybór utworów, własne kompozycje, elementy improwizacji), zwiększenie ilości okazji do obcowania z muzyką  i podnoszenie rangi muzyki w świadomości uczniów (także wśród uczniów szkoły niemuzycznej);
 • włączając uczniów do wspólnej organizacji imprez artystycznych, w celu rozszerzania ich kompetencji organizacyjnych przydatnych w przyszłości do kształtowania rozwoju kultury;
 • budując zespoły klasowe ze szczególnym uwzględnieniem dobrych relacji    interpersonalnych i tworzenia strefy pozytywnych emocji w klasie;
 • stosując osobisty couchingu poszczególnych uczniów umożliwiający osiąganie zaplanowanych celów;
 • podkreślając rolę przekazywania uczniom przez nauczycieli swoich pasji i aktywizowania uczniów do odkrywania świata, jako źródło motywacji do nauki i radości ze zdobywania wiedzy;
 • dbając o każdą jednostką lekcyjną jako bazę informacji i doświadczeń dla uczniów, którzy powinni móc ją wykorzystać w 100%
 • stopniowo wprowadzając ocenę kształtującą w klasach IV i V;
 • stopniowo wprowadzając elementy metodyki teatru w nauczaniu języka polskiego, historii i języków obcych;
 • stopniowo wyprowadzając lekcje przyrody i biologii bliżej natury (Ogród Botaniczny, okolice Krakowa itp.);
 • zmniejszając potrzebę zadań domowych (wykorzystanie każdej lekcji w 100%, możliwość odrabiania zadań w szkole)
 • podkreślając rolę sportu, jako źródła radości z pracy nad sobą i osiągania sprawności oraz sposobu na zdrowe, szczęśliwe życie (nowa formuła „Święta Sportu”, zwiększenie roli edukacji prozdrowotnej);
 • angażując całą społeczność szkolną do tworzenia atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i życzliwości, dzielenia się sukcesem, serdeczności, radości i spokoju w celu umożliwienia uczniom przebywania w strefach emocji pozytywnych, jako koniecznego balansu wobec negatywnych oddziaływań współczesnego świata;
 • wygospodarowanie miejsca sprzyjającego wyciszeniu emocjonalnemu (relaks z  muzyką klasyczną);
 • szczególne zadbanie o warunki lokalowe i pomoce dydaktyczne, w tym także zaplanowanie w niedalekiej perspektywie czasowej ewentualnej zmiany budynku szkoły na obiekt spełniający wszystkie aktualne potrzeby edukacyjne na najwyższym poziomie.

Wykonanie przedstawionych wyżej celów będzie możliwe jedynie przy współpracy całej Społeczności Szkolnej i grona specjalistów. Dlatego zapraszamy wszystkich Państwa-Rodziców i Przyjaciół Szkoły do włączenia się w to wspólne dzieło na poziomie społeczności klasy, szkoły, poprzez udział w projektach, w tym także w autorskim projekcie „Inspirują nas”. Jeśli w toku realizacji wytyczonych celów zauważycie Państwo niedociągnięcia, braki, błędy, to wystarczy zgłosić to dyrekcji, która gotowa jest w każdej chwili udoskonalić funkcjonujące rozwiązania.  Jeśli jesteście Państwo zadowoleni i oceniacie pozytywnie podjęte działania, to będziemy zaszczyceni, jeśli przekażecie Państwo tę informację dalej, poza szkołę, w ramach poszerzania kręgu Przyjaciół „Inspiracji”.