szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

PODSTAWY PRAWNE

FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ „INSPIRACJA”

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia „Inspiracja” z siedzibą w Krakowie, ul. Śniadeckich 12 b, 31-531 Kraków, jest niepubliczną ogólnokształcącą szkołą muzyczna I stopnia o ośmioletnim cyklu kształcenia, wpisaną do rejestru szkół, w której realizowany jest obowiązek szkolny.
Osobą prawną prowadzącą szkołę jest „Inspiracja” spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Śniadeckich 12 b, 31-531 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000191665.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4 „Inspiracja” z siedzibą w Krakowie, ul. Śniadeckich 12 b, 31-531 Kraków, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, o ośmioletnim cyklu kształcenia, wpisaną do rejestru szkół, w której realizowany jest obowiązek szkolny.
Osobą prawną prowadzącą szkołę jest „Inspiracja” spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Śniadeckich 12 b, 31-531 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000191665.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

IOD

RODO