szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Realizacja założeń programu wychowawczo-profilaktycznego zawsze była istotnym elementem praktycznych działań szkoły w trosce o bezpieczeństwo, kulturę bycia, unikanie zachowań ryzykownych.  Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony był zawsze w oparciu o „Założenia programowe Szkół Inspiracja” z uwzględnieniem bieżących potrzeb społeczności szkolnej. W POSM I st. realizowany jest dodatkowo program wychowawczy ustalony przez nauczycieli instrumentalistów,  mający służyć  uczniom w rozwijaniu zamiłowania do muzyki, przygotowaniu do występów publicznych oraz  budowaniu właściwych relacji międzyludzkich.   

W roku szkolnym 2018/2019 do głównych obszarów objętych programem wychowawczo-profilaktycznym należą:

 1. Kształtowanie szacunku wobec innych
 2. Kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności
 3. Wdrażanie do utrzymywania porządku i poszanowania mienia
 4. Profilaktyka trudności w nauce
 5. Profilaktyka zachowań ryzykownych
 6. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
 7. Edukacja zdrowotna
 8. Rozwijanie wrażliwości na środowisko naturalne
 9. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym
 10. Współpraca z rodzicami        

Do głównych zagadnień objętych programem wychowawczym  instrumentalistów w roku szkolnym 2018/2019 należą:

 1. Rozwijanie u uczniów zamiłowania do muzyki
 2. Kształcenia nawyku systematycznej pracy i dyscypliny wewnętrznej
 3. Zwracanie uwagi na punktualność i dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy w domu z utworem muzycznym
 5. Wypracowywanie w uczniach umiejętności zachowania higieny własnej i dbałości o instrument
 6. Uczenie szacunku w relacjach uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń
 7. Przygotowanie uczniów do występów publicznych od strony wykonawczej i emocjonalnej (opanowanie tremy)
 8. Ukazywanie radości ze wspólnego muzykowania w zespołach

Oba programy realizowane są w ciągu całego roku szkolnego przez wychowawców, nauczycieli, nauczycieli instrumentów, pedagogów szkolnych, higienistkę, dyrekcję, a także instytucje i osoby z zewnątrz, takie jak: psycholodzy, lekarze, specjaliści od uzależnień, edukatorzy z hospicjum, przedstawiciele organizacji działających ba rzecz środowiska naturalnego.

Pełna treść programów dostępna jest po zalogowaniu w dzienniczku internetowym  „Librus”  lub w Dyrekcji Szkoły.