szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

JĘZYKI OBCE

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

System kształcenia języków obcych w naszych szkołach oparty jest na solidnych fundamentach, jakie stwarzają:

  • wykwalifikowana kadra nauczycielska (obecnie z udziałem native speakera)
  • regularne kwalifikowanie do grup zaawansowania
  • udziału uczniów  w kulturalnych imprezach językowych
  • przygotowanie i udział w konkursach
  • indywidualne programy

Cele i treści zajęć z języków obcych bazują na szczegółowych programach nauczania i są skorelowane z uznawanymi na całym świecie egzaminami (np. FCE, SD1, SD2) oraz Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Stosujemy najlepsze metody i materiały dydaktyczne (różnorodne formy ćwiczeń, gry symulacyjne, dyskusje, zadania pisemne, projekty), co stwarza bazę efektywnych zajęć, a w konsekwencji prowadzi do komunikowania się w języku nauczanym. Treści zajęć obejmują zarówno sytuacje dnia codziennego, a także tematy społeczne i kulturalne, nie pomijając zainteresowań uczniów.

W oddziale przedszkolnym prowadzona jest nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo, podczas której, na bazie piosenek, wierszyków i rymowanek dzieci zapoznają się całościowo z brzmieniem i podstawowymi strukturami językowymi.

W klasach I-III szkoły podstawowej lekcje języka angielskiego odbywają się w systemie klasowym, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Drugi język obcy (do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański) prowadzony jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, jako baza do osłuchania się z brzmieniem danego języka.
W klasach IV-VI i VII-VIII, w celu zakwalifikowania naszych uczniów do odpowiedniej grupy i zapewnienia optymalnych warunków do nauki języka angielskiego, przed rozpoczęciem zajęć, a także w czasie roku szkolnego przeprowadzane są testy kwalifikujące do grupy ze zbliżonym poziomem zaawansowania. Nauka drugiego języka obcego (do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański) kontynuowana jest od klasy IV w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Wysoką skuteczność nauki zawdzięczamy m.in. indywidualnemu podejściu, motywowaniu każdego ucznia oraz sprawdzaniu bieżącemu i okresowemu wiedzy i umiejętności językowych. Zespół nauczycieli języków obcych organizuje cyklicznie różnorodne konkursy i przeglądy dla uczniów całej szkoły, takie jak: Festiwal piosenki obcojęzycznej, prezentacje krajów anglojęzycznych i inne.

Osiągnięcia naszych uczniów w testach zewnętrznych znacznie przewyższają wyniki uczniów szkół państwowych i często znajdują się na poziomie 100% postawionych wymagań. Wielu naszych uczniów osiąga poziom B2.