szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKÓŁ „INSPIRACJA”

1. Kształcenie w uniwersalnych wartościach etyki, w atmosferze serdeczności i bezpieczeństwa.

Realizacja :
 • wzajemne poszanowanie przez uczniów i nauczycieli
 • swych osobowości i odrębności
 • uczenie tolerancji i nieużywania przemocy w stosunku do innych
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i wzajemnej szczerości
 • dawanie przykładów sprawiedliwości i prawości wobec innych
 • uwrażliwianie na piękno i duchowość człowieka poprzez kontakt z przyrodą, wielką muzyką i sztuką
 • zwracanie uwagi na wartość etyczną pracy ludzkiej

 

2. Wychowanie człowieka o silnym i prawym charakterze.

Realizacja:
 • zaszczepienie idei pozytywnego myślenia
 • budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie, także poprzez praktykę występów publicznych
 • wypracowania nawyków systematyczności i samodyscypliny
 • uczenie samodzielności
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie oraz za szkołę i powodzenie jej działań
 • podkreślanie wartości pomocy koleżeńskiej
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie, w tym także w zespołach muzycznych
 • rozwijanie zamiłowania do porządku, harmonii i czystości w nas i wokół nas i podkreślanie roli spokoju i koncentracji w podnoszeniu skuteczności każdego działania
 • rozwijanie różnych form wolontariatu

 

3. Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój psychofizyczny.

Realizacja:
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez zajęcia artystyczne ( szczególnie muzyczne), wzorowane na metodzie Marii Monessori i sportowe
 • propagowanie zdrowego trybu życia i sposobu odżywiania się
 • organizowanie czynnego wypoczynku (min. wyjazdy sródroczne o charakterze rekreacyjno-sportowym i naukowym)
 • umożliwianie uczniom zdobywania różnych sprawności życiowych
 • stymulowanie rozwoju osobistego:
  • kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami
  • rozwijanie postawy życzliwości i radości
  • korzystanie z profesjonalnej nauki muzyki
  • zaznajamianie z technologiami informatycznymi
  • przybliżenie podstawowych zasad ekonomii
  • rozwijanie krytycznego myślenia
  • kształcenie umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktu oraz panowania nad emocjami
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • opieka pedagogoga szkolnego
 • stworzenie możliwości korzystania z obiadów i szkolnego sklepiku
 • rozwijanie działalności świetlicy i biblioteki szkolnej

 

4. Zapewnienie wysokiej jakości nauczania.

Realizacja:
 • indywidualizacja procesu nauczania:
  • wczesne rozpoznawanie możliwości i zdolności uczniów
  • zróżnicowanie treści kształcenia i wymagań w zależności od możliwości ucznia
  • stosowanie różnorodnych metod i form pracy dostosowanych do zdolności uczniów
  • pomoc pedagoga, logopedy i reedukatora szkolnego, kierowanie na konsultacje specjalistyczne
  • stałe konsultacje nauczycieli dla uczniów
 • rozbudzanie motywacji do nauki
 • doskonalenie szkolnego systemu oceniania
 • udział dzieci w konkursach przedmiotowych, w tym także artystycznych
 • stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów, w tym nieustanne wspieranie tego co pozytywne u innych ( na lekcji, na zajęciach dodatkowych, w konkursach, koncertach i w sporcie)
 • rzetelne informowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych
 • pokazywanie dzieciom związków między różnymi gałęziami wiedzy oraz nauczanych treści z życiem codziennym
 • właściwy dobór programów nauczania i podręczników
 • umożliwienie uczniom oceny pracy nauczycieli oraz wpływu na proces dydaktyczny (min. wyrażania opinii na temat dodatkowych treści, opracowanie planów własnych wycieczek, konkursów, gier i imprez)
 • systematyczna kontrola postępów w nauce i konsekwentne rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań
 • zatrudnianie wykwalifikowanej kadry
 • permanentne doskonalenie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły ( m.in.uczestnictwo nauczycieli w warsztatach metodycznych i studiach podyplomowych)
 • kontrola realizacji materiału i jakości nauczania przez Dyrekcję
 • organizacja pracy szkoły zgodnie z zasadami TQM (zarządzanie jakością)

 

5. Poszerzenie zakresu wykształcenia podstawowego

Realizacja:
 • zwiększona ilość godzin języków obcych nauczanych na poziomach zaawansowania
 • drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)
 • zwiększona ilość godzin języka polskiego i matematyki
 • godzina wychowania fizycznego na basenie
 • możliwość udziału w kółkach przedmiotowych i innych zajęciach pozalekcyjnych

 

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Współpraca z rodzicami :
  • bieżące informowanie rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci
  • regularne dyżury dla rodziców całego grona pedagogicznego
  • organizowanie imprez z rodzicami i dziećmi
  • włączenie rodziców do tworzenia wspólnej wizji szkoły i współodpowiedzialności za powodzenie jej działań oraz promowania szkoły
 • Współpraca szkoły z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi:
  • współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Pedagogiczną, Akademią Muzyczną,
  • zapoznawanie z dziedzictwem kulturowym Krakowa
  • udział w akcjach proekologicznych i charytatywnych

 

7. Budowanie tradycji szkoły

Realizacja:
 • organizacja stałych imprez (m.in. Wigilia, wyjazdy śródroczne, koncerty, wernisaże, kiermasz jesienny, rozgrywki sportowe, Dzień Matki, obozy zimowe i letnie) ustalenie logo Szkoły, teczek firmowych itp.
 • prowadzenie wpisu do „Złotej Księgi” dla wyróżniających się uczniów
 • prowadzenie kroniki wydarzeń szkolnych na bazie „Aktualności” ze strony www