szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Oferta programowa

1. PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, TZW. „ZERÓWKA”:

ROZSZERZONY PROGRAM KULTURALNO-ARTYSTYCZNY I REKREACYJNY

Nasz oddział przedszkolny ma za zadanie stworzyć dzieciom doskonałe warunki do rozwoju, stopniowo przygotować je do edukacji na poziomie ogólnokształcącej szkoły podstawowej  i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  W tym celu przygotowano program, który wyzwala u dzieci spontaniczność, zachęca do podejmowania twórczych zadań i zabaw, pozwala rozwijać sprawność fizyczną, wrażliwość artystyczną i społeczną, a także wprowadza dzieci w niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe Krakowa.

Zajęcia prowadzone są w formie edukacji przedszkolnej, prowadzonej przez jednego nauczyciela-wychowawcę, posiadającego wieloletnią praktykę dydaktyczno-pedagogiczną, wykorzystującego w pracy z dziećmi także elementy pedagogiki Marii Montessori.  Pozostałe zajęcia programowe, takie jak język angielski, rytmika i nauka pływania, które prowadzone są przez specjalistów, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, rozwojowi pamięci i wrażliwości na bogaty świat dźwięków oraz rozwojowi artystycznemu, w tym także świadomości własnego ciała. Program realizowany jest również na boisku szkolnym, podczas imprez klasowych i szkolnych, wyjść do miasta oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych. Dla wszystkich dzieci proponujemy zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i nowe umiejętności oraz radość i motywację do pracy, takie jak: nauka gry na instrumentach (flet, fortepian, skrzypce, gitara, perkusja), koło plastyczne, koło teatralne, koło sportowe. Na życzenie organizujemy zajęcia z logopedą.

Przez cały rok organizujemy wiele imprez okolicznościowych, które rozwijają u dzieci umiejętności recytatorskie, aktorskie i muzyczne oraz odwagę i poczucie pewności siebie. Towarzyszą im rodzice, włączani w ten sposób do społeczności naszych szkół.

Wspólnie ze świetlicą zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę w godzinach od 7:30 do 17:00 (5 godz. dydaktycznych plus zajęcia świetlicowe). Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się po zajęciach lekcyjnych, na miejscu, bez konieczności dowożenia dziecka. Do dyspozycji dzieci jest bezpieczny, zamknięty teren wokół szkoły.

W naszym oddziale przedszkolnym poniższe hasło staje się rzeczywistością:

„Nauka jest przyjemnością –   w szkole nikt nie może się nudzić”

2. KLASY I-III:

AUTORSKI PROGRAM MATEMATYKI, DRUGI JĘZYK OBCY

Realizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową Nr 4 „Inspiracja” autorski program kształcenia zapewnia  dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb naszych czasów.
Nauka w klasach I-III odbywa się w formie edukacji wczesnoszkolnej, prowadzonej przez jednego nauczyciela-wychowawcę z wieloletnim stażem dydaktyczno-pedagogicznym. Nauczyciel-wychowawca pracuje w oparciu o dobrane pod kątem potrzeb klasy programy, w tym także autorski program matematyki, wykorzystując w swej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori.

Pozostałe zajęcia takie jak: język angielski (4 godz. tygodniowo), drugi język do wyboru (1 godz.: niemiecki, francuski, hiszpański), rytmika, religia (dla chętnych), wychowanie fizyczne i edukacja plastyczna  prowadzą specjaliści. W klasie I prowadzona jest obowiązkowa nauka gry w szachy, która jest kontynuowana w klasach II i III w ramach zajęć dodatkowych.
Program realizowany jest również na boisku szkolnym, podczas imprez klasowych i szkolnych, wyjść do miasta oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych.
Ofertę programową uzupełniają zajęcia dodatkowe, świetlica oraz różne formy specjalistycznej opieki.
Wszystkie zajęcia odbywają się w  indywidualnym i serdecznym  kontakcie z uczniami, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne, są dowartościowane i lubią chodzić do szkoły.                     Na końcu rozdziału sygnalizujemy ważne elementy programu, których opis dostępny jest po kliknięciu.

3. KLASY IV-VI:

POSZERZONY PROGRAM ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH, DRUGI JĘZYK OBCY

Program realizowany jest również  podczas imprez klasowych i szkolnych, wyjść do miasta oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych, naukowych i sportowo-rekreacyjnych. Ofertę programową uzupełniają zajęcia dodatkowe, przygotowanie do konkursów oraz różne formy specjalistycznej pomocy. Boisko szkolne i profesjonalne obiekty sportowe AWF umożliwiają prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na wysokim poziomie oraz czynny wypoczynek uczniów na przerwach i po lekcjach.Program klas IV-VI obejmuje rozszerzony zakres języka polskiego i matematyki, język angielski (5 godz. tygodniowo, z podziałem na grupy zaawansowania, w tym od klasy V 1 godz. z native speaker’em) drugi język obcy (niemiecki/francuski/hiszpański – 2 godz.), historię/historię i społeczeństwo, informatykę/zajęcia komputerowe, plastykę, muzykę, technikę/zajęcia techniczne, przyrodę w kl. IV, geografię i biologię w kl. V-VI, wychowanie fizyczne (w tym kurs pływania) oraz  religię lub etykę i wychowanie do życia w rodzinie (na życzenie rodziców).

Dzięki konsekwentnym wymaganiom, indywidualnemu i serdecznemu podejściu do uczniów oraz ścisłej współpracy z rodzicami nauka szkolna zaczyna przynosić sukcesy i radość.
Na końcu rozdziału sygnalizujemy ważne elementy programu, których opis dostępny jest po kliknięciu:

KLASY VII-VIII

POSZERZONY PROGRAM NAUK ŚCISŁYCH, HUMANIZSTYCZNYCH I BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH, NATIVE SPEAKER, DRUGI JĘZYK OBCY

RZETELNE PRZYGOTOWANIE DO KOLEJNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO,

W klasach VII-VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4 „Inspiracja” za główny cel przyjęto rzetelne i wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do kolejnego etapu edukacyjnego w szkole średniej. Należy podkreślić, że klasa VII w roku szkolnym 2017/2018 jest pierwszym rocznikiem realizującym wprowadzoną przez MEN reformę oświaty w systemie szkoły ośmioklasowej. W tej koncepcji klasy VII i VIII są w dużej mierze powtórzeniem dotychczasowego gimnazjum w wersji skróconej – dwuletniej.  Oznacza to nawiązanie do wypracowanych przez lata w naszym Prywatnym Gimnazjum Nr 4 programu i metod pracy z młodzieżą, która w naszym przypadku uwieńczona była wieloma sukcesami, w tym także najwyższymi wynikami ogólnopolskich egzaminów zewnętrznych.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu kształcenia oferujemy w klasie VII i VIII zwiększoną ilość godzin języka polskiego i matematyki, dwa języki obce: j. angielski -5 godzin  z podziałem na grupy zaawansowania (w tym 1 godzina z nativ speaker’em) oraz do wyboru język niemiecki, francuski lub hiszpański – 2 godz., geografię, biologię, chemię, fizykę, informatykę, muzykę, plastykę, wychowanie fizyczne, nowatorskie zajęcia poszerzające program nauk ścisłych, humanistycznych i biologiczno-chemicznych, przygotowanie do egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty i do udziału w konkursach, atrakcyjne formy pracy (tygodnie tematyczne, metoda projektów, i.i.) oraz religię/etykę, WDŻ (na życzenie rodziców), a jako uzupełnienie programu koło literackie, matematyczne, chemiczne, biologiczne, sportowe oraz różne formy specjalistycznej pomocy.

Poniżej sygnalizujemy ważne elementy programu dla wszystkich klas, których opis dostępny jest po kliknięciu: