Procedura bezpieczeństwa w Szkołach Inspiracja w związku z uruchomieniem zajęć w trakcie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w Szkołach Inspiracja w roku szkolnym 2021/2022 w związku z pandemią COVID-19

 

Procedura obowiązuje od 1 dnia września 2021r. na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r., poz. 374)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U z 2020r., poz. 780)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U z 2020r., poz. 781)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz.871)
 • Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045)
 • Wytycznych MEN, MZ i GiS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. z dnia 5 sierpnia 2020r.
 • Wytycznych MEiN, MZ i GiS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb stacjonarny od 1 września 2021r. z dnia 2 sierpnia 2021r.

 

Cel główny

Celem procedury jest zapewnienie dzieciom oraz pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w okresie pandemii COVID-19 oraz ochrona przed rozpowszechnianiem się pandemii. Celem procedury jest także unormowanie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

 

 1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów osobowych w placówce w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne chroniące przed rozpowszechnianiem się pandemii.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy eliminacji czynników ryzyka epidemiologicznego na terenie szkoły, działań profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej. Obowiązuje wszystkich pracowników jednostki, dzieci oraz rodziców dzieci przebywających na terenie jednostki.

 

Odpowiedzialność

 1. Organ prowadzący szkołę jest odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony , w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni.
 2. Dyrekcja Szkoły Inspiracja w Krakowie jest odpowiedzialna za wdrożenie procedury i nadzór nad jej realizacją oraz podejmowanie kluczowych decyzji w sytuacjach zagrożenia.
 3. Pracownice i pracownicy Szkoły Inspiracja w Krakowie są odpowiedzialni za stosowanie niniejszej procedury.

Treść procedury

 

Od dnia 1 września  2021r. zajęcia w Szkołach Inspiracja prowadzone są w godzinach od 8.00 – 17:00 i są to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Dyrektor szkoły określa szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole.

 

I Przepisy sanitarne na terenie szkoły 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły każda osoba dorosła oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Zaleca się, aby uczennice i uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwsze kolejności umyli ręce wodą z mydłem.
 2. Do szkoły przyjmowane są jedynie dzieci zdrowe, u których brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2). Zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, katar, duszność, biegunka, utrata węchu, smaku), które mogłyby wskazywać na COVID-1
 3. Dzieci przyprowadzane są do szkoły o stałej porze:

– klasa I i II w godz. 7.15 -7.50 (mała szkoła , wejście nr 2),

– klasa 0 w godz. 8.30 – 9.00 (mała szkoła, wejście nr 2),

– klasa III w godz. 7.30 – 7.50 (duża szkoła, wejście przez bibliotekę)

– klasy IV-VIII w godz. 7.30 – 7.50 (duża szkoła wejście główne).

Uczennice i uczniowie mogą być przyprowadzani na teren szkoły i z niego odbierani przez jedną opiekunkę/jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. Przekazanie dziecka odbywa się pojedynczo w wyznaczonym dla danej klasy miejscu, rodzic nie wchodzi do budynku szkoły, dziecko jest przekazywane bezpośrednio pod opiekę nauczycielki/nauczyciela. W sytuacjach wyjątkowych rodzic może wejść jedynie w masce zakrywającej usta i nos po uprzedniej dezynfekcji rąk. Należy zachować dystans min. 1,5 metra od kolejnej opiekunki/kolejnego opiekuna z dzieckiem lub pracownicy/pracownika szkoły.

 1. Wszelki kontakt z nauczycielkami i nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, mailowo lub telefonicznie.
 2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki (najlepiej, aby były przechowywane w woreczku foliowym) do stosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Uczennica/uczeń jest zobowiązana/zobowiązany założyć maseczkę na życzenie jego rodziców oraz na wyraźne polecenie nauczycielki/ nauczyciela lub dyrektora.
 3. Rodzice w czasie pandemii odbierają dzieci dzwoniąc do drzwi szkoły i czekając na dziecko.
 4. Nauczycielki/nauczyciele dopilnowują ogólnych zasad higieny: częstego mycia rąk przez dzieci, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Przy środkach dezynfekujących oraz w łazienkach wywieszone są instrukcje oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a nauczycielki/nauczyciele prowadzą codzienną edukację zdrowotną w obszarze przeciwdziałania chorobom zakaźnym.
 6. Na terenie szkoły prowadzony jest systematyczny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej (co dwie godziny) dezynfekcji powierzchni dotykowych i sanitarnych w salach i ciągach komunikacyjnych.
 7. Sale i części wspólne (korytarze, szatnie) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8. Na terenie każdego budynku są bezdotykowe termometry do użycia w razie potrzeby.
 9. Każda klasa ma wyznaczony czas drugiego śniadania oraz obiadu i spożywa je tylko w wyznaczonym czasie i miejscu. Dzieci nie dzielą się posiłkami. Sklepik szkolny zostaje zamknięty.
 10. Żywienie na terenie szkoły odbywa się na zasadach cateringu, dzieci mają stały dostęp do wody pitnej, którą nauczyciel nalewa im do osobistych bidonów, które są zabierane do domu i czyste przynoszone do szkoły.
 11. Zabrania się przebywania na terenie szkoły osobom trzecim, z wyjątkiem osób załatwiających sprawy w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zakrycie nosa i ust.
 12. Dyrektor placówki każdorazowo sporządza listę osób trzecich, które przebywały w danym dniu na terenie szkoły.
 13. Szkoła wydziela jedno pomieszczenie na izolatkę.

II Organizacja pracy szkoły podstawowej

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:00 – 17:00 w ściśle wyznaczonych salach dla danej klasy, uczennice i uczniowie nie przemieszczają się niepotrzebnie po budynku szkoły.
 2. Wraz z rozpoczęciem zajęć, nauczycielka/nauczyciel wykonuje poniższe czynności:

a)  wchodzi do klasy z pierwszym dzwonkiem

b) sprawdza, czy sala lekcyjna jest wywietrzona

c) pyta uczennice i uczniów o samopoczucie, a w przypadku wystąpienia u któregoś z dzieci objawów infekcji rozpoczyna postępowanie opisane w rozdziale IV, pkt 1- 3

d) przypomina dzieciom o zasadzie używania tylko swoich podręczników i przyborów i przechowywaniu ich we własnej szafce

e) po skończonych zajęciach nauczycielka/nauczyciel dopilnowuje, aby sala lekcyjna została wywietrzona i nic nie pozostało na ławce i pod nią.

 1. Na przerwy uczennice i uczniowie wychodzą z budynku szkoły na świeże powietrze, na boisko szkolne wskazanym wyjściem:

– kl. IV wychodzi swoim wyjściem bezpośrednio z klasy,

– pozostałe klasy głównym wyjściem na boisko.

 1. W związku z troską o zdrowie psychiczne uczennic i uczniów, organizowane są liczne zajęcia na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą: spacery rekreacyjne, kąpiele leśne, piesze wycieczki,  spacery tematyczne. Część lekcji, przy sprzyjającej pogodzie, odbywa się na szkolnym boisku, w otoczeniu drzew Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu      Jagiellońskiego.
 1. Dziecko nie przynosi do szkoły zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów, nie wymienia się przyborami z innymi uczennicami i uczniami.
 1. Uczennice i uczniowie mogą korzystać z pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych oraz kół zainteresowań i konsultacji, w czasie których stosowane są procedury bezpieczeństwa takie,  jak podczas zajęć  lekcyjnych, z tym, że koła zainteresowań rozpoczynają działalność od października, konsultacje odbywają się maksymalnie dla 10 uczniów jednocześnie,
  a przygotowanie do konkursów odbywa się zdalnie.
 1. Zmieniona organizacja zajęć chóru dla uczniów POSM polega na:

a) prowadzeniu pierwszej godziny dla klas IV-VII przy podziale uczennic i uczniów na mniejsze grupy,  aby powiększyć dystans między dziećmi

b) prowadzeniu drugiej godziny dla klas IV-VII zdalnie

c) prowadzeniu obu godzin zdalnie dla klasy VIII.

8. W przypadku uczennic i uczniów z osłabioną odpornością immunologiczną szkoła może zapewnić dostęp do przebiegu bieżącej lekcji za pomocą transmisji on line.

9. Zasady pracy świetlicy szkolnej:

a) zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i w innych salach dydaktycznych

b) środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna

c) sale świetlicowe są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania tam dzieci oraz w szczególności przed przyjęciem wychowanków

d) dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, a opiekunowie świetlicy dopilnowują, aby robiły to zawsze przed jedzeniem, po powrocie z boiska i po skorzystaniu z toalety

e) opiekunki i opiekunowie świetlicy dezynfekują klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł i blaty stolików

f) gry i zabawy kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi

g) dzieci mogą korzystać tylko z tych zabawek, które można zdezynfekować, nie mogą wnosić do świetlicy własnych zabawek

h) każde dziecko powinno mieć przy sobie maseczkę w razie konieczności jej użycia

i) wychowawczynie i wychowawcy świetlicy zobowiązani są do zebrania numerów kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świetlicy

j) w dni pogodne uczennice i uczniowie przebywają na szkolnym boisku.

10. Organizacja zajęć wychowania fizycznego:

a) uczennice i uczniowie zabierają ze sobą na zajęcia maseczki (najlepiej, aby były umieszczone w woreczku foliowym), które używają na wyraźne polecenie               nauczycielki/nauczyciela prowadzącego zajęcia

b) przed wejściem na obiekty sportowe uczennice i uczniowie myją ręce wodą z mydłem, ewentualnie je dezynfekują

c) gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi, takim jak lekkoatletyka, ćwiczenia aerobowe, wzmacniające, relaksacyjne, trening               ogólnorozwojowy, indywidualne ćwiczenia techniki z gier zespołowych – każdy ćwiczy ze swoja piłką

d) lekcje prowadzone są w miarę możliwości na otwartej przestrzeni, na świeżym powietrzu

e) na sali gimnastycznej/sportowej znajdują się tylko takie przedmioty, które można zdezynfekować

f) każdy sprzęt używany podczas danej lekcji ma być przez uczennicę/ ucznia odłożony pod jej koniec na miejsce wskazane przez nauczycielkę/nauczyciela, a następnie zdezynfekowany przez osobę prowadzącą zajęcia, po ich zakończeniu

g) zajęcia kończą się po 40 minutach, aby umożliwić poukładanie sprzętu i spokojne przebranie się uczennic i uczniów

h) korzystanie z szatni przed i po zajęciach odbywa się w sposób rotacyjny wg ustalonych reguł przez nauczycielkę/nauczyciela prowadzącego zajęcia:

– grupa męska i żeńska dzielą się na dwie/trzy mniejsze kilkuosobowe grupy i kolejno wchodzą do szatni – dzieci w grupach oczekujących przed szatnią zachowują  dystans co najmniej 1,5 metra od siebie, a dzieci w grupie przebierającej się, starają się szybko opuścić szatnię

i) uczennice i uczniowie korzystają tylko ze swojego bidonu z wodą

j) po każdym dniu zajęć dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej i w szatni.

 1. Organizacja pracy biblioteki:

a) biblioteka szkolna pracuje w dniach poniedziałek, środa i piątek

b) obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece

 

III Organizacja żywienia w szkole podstawowej

 1. Rodzice dzieci z należytym wyprzedzeniem deklarują chęć korzystania z obiadów w szkole (w sytuacjach wyjątkowych z jednodniowym wyprzedzeniem), osoba odpowiedzialna       sporządza listę dzieci – Grzegorz Łapczyński tel.502830442.
 1. Żywienie na terenie szkoły odbywa się na zasadach cateringu (jednorazowe pojemniki i sztućce), w ścisłe wyznaczonych salach lekcyjnych odpowiednio zdezynfekowanych
  i przygotowanych.
 1. Dania i produkty wydaje wyznaczony nauczyciel.
 2. W sali gdzie spożywa się obiad przebywają tylko uczniowie wcześniej zapisani na listę oraz wyznaczony nauczyciel.
 1. Przed jedzeniem uczennice i uczniowie myją ręce mydłem. Po spożytym posiłku każde dziecko dezynfekuje blat swojej ławki i krzesło.
 1. Zużyte pojemniki i sztućce są odpowiednio segregowane i zabezpieczane.

 

IV Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19  na terenie szkoły

 1. W przypadku wystąpienia u dzieci łagodnych objawów chorobowych, nauczycielka/nauczyciel informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzic jest informowany telefonicznie i powinien niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i pozostawić je w domu do czasu powrotu do zdrowia. Do tego czasu dziecko zabezpieczone
  w maseczkę, przebywa w miejscu odizolowanym od innych osób. W przypadku dzieci z alergią rodzice/opiekunowie proszeni są o dostarczenie do wychowawczyni klasy podpisanego oświadczenia zamieszczonego na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący), w którym będzie można w bezpiecznych warunkach odizolować dziecko lub nauczycielkę/nauczyciela w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Dziecko z objawami choroby czeka w nim do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub w przypadku poważniejszych objawów na transport medyczny.
 3. W razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczycielka/nauczyciel lub dyrektor dzwoni pod numer 999 lub 112  i informuje o tym fakcie.
 4. W przypadku wystąpienia chorobowych objawów u nauczycielki/nauczyciela, należy postępować w podobny sposób.
 5. Nauczycielka/nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka, jeśli zauważy u dziecka takie objawy, jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37°C ), objawy przeziębieniowe, katar, kaszel, bóle mięśni, nadmierne i pogłębiające się zmęczenie, apatia.
 6. Dyrektor wyposaża nauczycielki i nauczycieli oraz pracownice i pracowników szkoły w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 7. Jeśli dzieci, pracownice/pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora i odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
 8. Jeśli dyrektor stwierdzi, że u nauczycielki/nauczyciela będącego na stanowisku pracy wystąpiły objawy wskazujące zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa ją/go od pracy. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologicznej oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Pracownik obsługi gruntownie sprząta, zgodnie z funkcjonującymi procedurami obszar, na którym przebywał pracownik oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Dyrektor szkoły i placówki może zawiesić zajęcia w przypadku, gdy:

a) zaistniała aktualna sytuacja epidemiologiczna, która może zagrażać zdrowiu uczniów

b) otrzymał zgodę organu prowadzącego

c) otrzymał pozytywną opinię właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zawieszanie zajęć dotyczy zarówno osób (grupy, klasy lub etapu edukacyjnego) jak i zajęć (w części lub całości).

                                                                                         Dyrekcja Szkół Inspiracja