szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

O EDUKACJI DOMOWEJ

Szkoła jest przyjazna edukacji domowej. Program wspierający rodziców i uczniów w realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą jest:

 • bezpłatny
 • dostosowany do indywidualnych potrzeb
 • koordynowany przez specjalnie zatrudnionego nauczyciela

Różne formy wsparcia przydzielane są uczniom i rodzicom na życzenie, po zapoznaniu się z ich sytuacją i potrzebami (pedagog szkolny),  program wspierający przewiduje: konsultacje nauczycieli, udostępnianie podręczników i testów podsumowujących, zaproszenie do udziału w lekcjach na żywo poprzez Teams i imprezach szkolnych.

Warunki przyjęcia:

 1. Na wniosek rodziców, dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane, jeżeli:
  1. dziecko zamieszkuje na terenie Polski;
  2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
   • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
   • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
 3. Cofnięcie decyzji, o której mowa w ust.1, następuje:
  1. na wniosek rodziców;
  2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe;
  3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. .
 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w art. 37 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje promocję do następnej klasy na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa § 37 Statutu Szkoły.
 6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą odbywa się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma obowiązek przystąpienia do Egzaminu Ósmoklasisty organizowanego w ostatnim roku nauki w szkole przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 8. Szkoła finansuje dla zainteresowanych uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą i ich rodziców Platformę Edukacyjną.