Procedura bezpieczeństwa w Szkołach Inspiracja w związku z uruchomieniem zajęć w trakcie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w Szkołach Inspiracja w związku z uruchomieniem zajęć w trakcie epidemii COVID-19

 

Procedura obowiązuje w dniach od 1 września 2020 r. na podstawie: 

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522)
 • Wytyczne MZ i MEN i GIS w związku z otwarciem szkół, źródło: https://www.gov.pl/attachment/7b9ca57a-6e3e-4e1d-9adf-ade3697ab614
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 21.08.2020 r (art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 11.08.2020 r. (upoważnienie ustawowe z 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. z 11.08.2020 r. (upoważnienie ustawowe z 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie dzieciom oraz pracownikom szkoły w okresie epidemii COVID-19 bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz ochrona przed rozpowszechnianiem się epidemii. Celem procedury jest unormowanie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia korona wirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 a w szczególności:

 

 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dzieciom.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów w placówce w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne chroniące przed rozpowszechnianiem się choroby.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy eliminacji czynników ryzyka epidemiologicznego na terenie szkoły, działań profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej i obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, dzieci oraz rodziców dzieci przebywających na terenie szkoły. W ramach profilaktyki i edukacji zdrowotnej należy podjąć także działania zmierzające do wzmocnienia układu immunologicznego u wszystkich osób przebywających w szkole, do których m. in. należy spożywanie produktów nieprzetworzonych, ruch fizyczny, przebywanie w przyrodzie, wyzwalanie pozytywnych emocji.

 

 

Odpowiedzialność

 1. Organ prowadzący jest odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony, w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni.
 2. Dyrekcja Szkoły Inspiracja w Krakowie jest odpowiedzialna za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą oraz w sytuacjach zagrożenia podejmowanie kluczowych decyzji.
 3. Pracownicy Szkoły Inspiracja w Krakowie są odpowiedzialni za stosowanie niniejszej procedury i odbyli już szkolenie w tym zakresie.

 

Treść procedury

Od dnia 1 września  2020 zajęcia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze prowadzone są w Szkole Inspiracja w godzinach od 8.00 – 17.00. Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole.

 

I  Przepisy sanitarne na terenie szkoły

 

 1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, których domownicy zapewniają, że również nie mają objawów chorobowych oraz takie, u których brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 i jego opiekunowie/domownicy również nie byli narażeni na takie czynniki ryzyka jak np.:  powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły każda osoba dorosła oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk
 3. Dzieci przyprowadzane są do szkoły o stałej porze:

– klasa I i II w godz. 7.15 – 7.50 (mała szkoła , wejście nr 2),

– klasa 0 w godz. 8.30 – 9.00 (mała szkoła, wejście nr 2),

– klasa III w godz. 7.30-7.50 (duża szkoła, wejście przez bibliotekę)

– klasy IV-VIII w godz. 7.30-7.50 (duża szkoła wejście główne).

Uczniowie mogą być przyprowadzani na teren szkoły i z niego odbierani przez jednego opiekuna, który nie ma objawów chorobowych. Uczeń samodzielnie wchodzi do budynku dużej szkoły i udaje się do szatni, natomiast w małej szkole przekazanie dziecka odbywa się pojedynczo w wyznaczonym dla danej klasy miejscu.  Rodzic nie wchodzi do budynku szkoły, dziecko jest przekazywane pod opiekę nauczyciela. W sytuacjach wyjątkowych rodzic może wejść jedynie w masce zakrywającej usta i nos po uprzedniej dezynfekcji rak lub w rękawiczkach ochronnych.

 1. Rodzice odbierają dzieci dzwoniąc do drzwi szkoły i czekając na dziecko przed szkołą.
 2. Zasadniczy kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, mailowo lub telefonicznie.
 3. Nauczyciele dopilnowują ogólnych zasad higieny i regularnego mycia rąk przez dzieci, sami zachowując reżim sanitarny w aspekcie mycia rąk .
 4. Przy środku dezynfekującym oraz w łazienkach wywieszone są instrukcje oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a nauczyciele prowadzą codzienną edukację zdrowotną w obszarze przeciwdziałania chorobom zakaźnym.
 5. Na terenie szkoły prowadzony jest systematyczny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej (co godzinę) dezynfekcji powierzchni dotykowych i sanitarnych w salach i ciągach komunikacyjnych.
 6. Sale i części wspólne (korytarze, szatnie) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Na terenie każdego budynku są bezdotykowe termometry.
 8. Każda klasa ma wyznaczony czas drugiego śniadania i tylko w wyznaczonym czasie i miejscu je spożywa. Dzieci nie dzielą się posiłkami. Sklepik szkolny zostaje zamknięty.
 9. Żywienie na terenie szkoły odbywa się na zasadach cateringu, dzieci mają stały dostęp do wody pitnej, którą nauczyciel nalewa im do osobistych bidonów, które są zabierane do domu i czyste przynoszone do szkoły.
 10. Zabrania się przebywania na terenie szkoły osobom trzecim, z wyjątkiem osób załatwiających sprawy w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu lub założenie rękawiczek oraz zakrycie nosa i ust.
 11. Dyrektor placówki każdorazowo sporządza listę osób trzecich, które przebywały w danym dniu na terenie szkoły.
 12. Szkoła wydziela jedno pomieszczenie na izolatkę.
 13. Uczeń jest zobowiązany posiadać maseczkę (najlepiej, aby była przechowywana w woreczku foliowym), którą zakłada na życzenie jego rodziców lub na wyraźne polecenie nauczyciela/dyrektora.

 

 

II Organizacja pracy podczas lekcji i zajęć opiekuńczych

 

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8:00-17:00 w ściśle wyznaczonych salach dla danej klasy, uczniowie nie przemieszczają się niepotrzebnie po budynku szkoły.
 2. Wraz z rozpoczęciem zajęć, nauczyciel wykonuje poniższe czynności:
  a) wchodzi do klasy z pierwszym dzwonkiem

  b) sprawdza, czy sala lekcyjna jest wywietrzona

  c) pyta uczniów o samopoczucie a w przypadku wystąpienia u któregoś z dzieci objawów infekcji rozpoczyna postępowanie opisane w rozdziale IV, pkt 1- 3

  d) przypomina dzieciom o zasadzie używania tylko swoich podręczników i przyborów i przechowywaniu ich tylko we własnej szafce

  e) po skończonych zajęciach nauczyciel dopilnowuje, aby sala lekcyjna została wywietrzona i nic nie pozostało na ławce i pod nią.

 3. Na przerwy uczniowie wychodzą z budynku szkoły na świeże powietrze, na boisko szkolne wskazanym wyjściem: kl. V wychodzi swoim wyjściem bezpośrednio z klasy, pozostałe klasy głównym wyjściem na boisko.
 4. Dziecko do szkoły nie przynosi zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów, nie wymienia się przyborami z innymi uczniami.
 5. Uczniowie mogą korzystać z pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych oraz kół zainteresowań i konsultacji, w czasie których stosowane są procedury bezpieczeństwa jak podczas zajęć lekcyjnych, z tym, że koła zainteresowań rozpoczynają działalność od października, konsultacje odbywają się maksymalnie dla 10 uczniów jednocześnie a przygotowanie do konkursów odbywa się zdalnie.
 6. Zmieniona organizacja zajęć chóru dla uczniów POSM polega na:a) prowadzeniu pierwszej godziny dla klas IV-VII przy podziale uczniów na mniejsze grupy, aby powiększyć dystans między uczniami

  b) prowadzeniu drugiej godziny dla klas IV-VII zdalnie

  c) prowadzeniu obu godzin zdalnie dla klasy VIII.

 7. W przypadku uczniów z osłabioną odpornością immunologiczną szkoła może zapewnić dostęp do przebiegu bieżącej lekcji za pomocą transmisji on line.
 8. Zasady pracy świetlicy szkolnej są następujące:a) zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i w innych salach dydaktycznych

  b) środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna

  c) sale świetlicowe są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania tam dzieci oraz w szczególności przed przyjęciem wychowanków

  d) dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem a opiekunowie świetlicy dopilnowują, aby robili to w szczególności przed jedzeniem, po powrocie z boiska i po skorzystaniu z toalety

  e) opiekunowie świetlicy dezynfekują klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł i blaty stolików

  f) gry i zabawy kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi

  g) dzieci mogą korzystać tylko z tych zabawek, które można zdezynfekować

  h) dzieci nie mogą wnosić do świetlicy własnych zabawek

  i) każde dziecko powinno mieć przy sobie maseczkę w razie konieczności jej użycia

  j) wychowawcy świetlicy zobowiązani są do zebrania numerów kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świetlicy

  k) w dni pogodne dzieci przebywają na boisku.

 9. Organizacja zajęć wychowania fizycznego jest następująca:a) uczniowie zabierają ze sobą na zajęcia maseczki (najlepiej, aby były umieszczone w woreczku foliowym), które używają na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia

  b) przed wejściem na obiekty sportowe uczniowie dezynfekują ręce

  c) gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi, takim jak np. lekkoatletyka, ćwiczenia aerobowe, wzmacniające, relaksacyjne, trening ogólnorozwojowy, indywidualne ćwiczenia techniki z gier zespołowych – każdy ćwiczy ze swoja piłką

  d) lekcje prowadzone są w miarę możliwości na otwartej przestrzeni

  e) na sali gimnastycznej/sportowej znajdują się tylko takie przedmioty, które można zdezynfekować

  f) każdy sprzęt używany podczas danej lekcji ma być przez ucznia odłożony pod jej koniec w miejsce wskazane przez nauczyciela a następnie zdezynfekowany przez nauczyciela po zakończeniu każdej lekcji

  g) zajęcia kończą się po 40 minutach, aby umożliwić poukładanie sprzętu i spokojne przebranie się uczniów

  h) korzystanie z szatni przed i po zajęciach odbywa się w sposób rotacyjny wg ustalonych reguł przez nauczyciela prowadzącego zajęcia:

  – grupa męska i żeńska dzielą się na dwie/trzy mniejsze kilkuosobowe grupy i kolejno wchodzą do szatni

  – dzieci w grupach oczekujących przed szatnią zachowują odpowiedni dystans między sobą

  – dzieci w grupie przebierającej się zachowują dystans między sobą i starają się szybko przebrać i opuścić szatnię

  i) uczeń korzysta tylko ze swojej butelki z wodą, sugeruje się zaopatrzenie we własny bidon, który odróżnia się od innych

  j) po każdym dniu zajęć dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej i w szatni.

  10. Godzina wychowania fizycznego na basenie zostaje zastąpiona zwykłą godziną wychowania fizycznego. Zajęcia na basenie (2 godziny dla całej szkoły) pozostają dla chętnych, w grupach do 20 osób zmieniających się rotacyjnie, po zadeklarowaniu chęci udziału dziecka przez rodziców.

 

 

III Organizacja żywienia

 

 1. Rodzice dzieci z tygodniowym wyprzedzeniem deklarują chęć korzystania z obiadów w szkole (w sytuacjach wyjątkowych z wyprzedzeniem jednodniowym), osoba odpowiedzialna sporządza listę dzieci – Grzegorz Łapczyński tel. 502830442.
 2. Żywienie na terenie szkoły odbywa się na zasadach cateringu, w ścisłe wyznaczonych salach lekcyjnych odpowiednio zdezynfekowanych i przygotowanych.
 3. Dania i produkty wydaje wyznaczony nauczyciel.
 4. W sali gdzie spożywa się obiad, przebywają tylko uczniowie wcześniej zapisani na listę oraz wyznaczony nauczyciel.
 5. Po spożytym posiłku blaty ławek krzesła są czyszczone oraz dezynfekowane, a zużyte pojemniki i sztućce są odpowiednio segregowane i zabezpieczone.

 

 

IV Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia infekcji

 

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych nauczyciel informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzic jest informowany telefonicznie i powinien niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i pozostawić je w domu do czasu powrotu do zdrowia. Do tego czasu dziecko zabezpieczone w maseczkę, przebywa w miejscu odizolowanym od innych osób. W przypadku dzieci z alergią rodzice/opiekunowie proszeni są o dostarczenie do wychowawczyni klasy podpisanego oświadczenia zamieszczonego na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący), w którym będzie można w bezpiecznych warunkach odizolować dziecko lub nauczyciela w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Dziecko z objawami choroby czeka w nim do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub w przypadku poważniejszych objawów na transport medyczny.
 3. W razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor dzwoni pod numer 999 lub 112  i informuje o tym fakcie.
 4. W przypadku wystąpienia podobnych objawów u nauczyciela, należy postępować w podobny sposób.
 5. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka, jeśli zauważy u dziecka takie objawy, jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37°C ), objawy przeziębieniowe, katar, kaszel, bóle mięśni, nadmierne i pogłębiające się zmęczenie, apatia.
 6. Dyrektor wyposaża nauczycieli i pracowników szkoły w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 7. Jeśli dzieci, pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni mieli kontakt z osobą zakażoną korona- wirusem, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora i odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
 8. Jeśli dyrektor stwierdzi, że u nauczyciela będącego na stanowisku pracy wystąpiły objawy infekcji, niezwłocznie odsuwa go od pracy. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Pracownik obsługi gruntownie sprząta, zgodnie z funkcjonującymi procedurami obszar, na którym przebywał pracownik oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Dyrektor szkoły i placówki może zawiesić zajęcia w przypadku, gdy:a) zaistniała aktualna sytuacja epidemiologiczna, która może zagrażać zdrowiu uczniów

  b) otrzymał zgodę organu prowadzącego

  c) otrzymał pozytywną opinię właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  Zawieszanie zajęć dotyczy zarówno osób (grupy, klasy lub etapu edukacyjnego) jak i zajęć (w części lub całości).

Dyrekcja Szkół „Inspiracja”

 

Procedura -1-2 koronawirus  DO POBRANIA