Informacje ogólne
Oferta programowa
Wyniki egzaminów
Osiągnięcia uczniów
Zawody sportowe
Galeria
Rekrutacja
Kontakt
Gazetka szkolna
 


Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Prywatne Gimnazjum Nr4

INSPIRACJA

 

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax: (0 12) 423 07 98

sekretariat@inspiracja.edu.pl

 

 

projektowanie stron internetowych w krakowie Inspiracja sp. z o.o.
strona internetowa wykorzystuje pliki cookies
ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ "INSPIRACJA"

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godzinach od 8:00 do 17:00.
  • w godz. 7:30 - 8:00 opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący;
  • zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:00;
  • jednostka lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 5, 10, 10, 10, 5, 20, 10, 10 minut;
  • rozkład dzwonków:

                                      L. 1  8:00 - 8:45
                                      L. 2  8:50 - 9:35
                                      L. 3  9:45 - 10:30
                                      L. 4  10:40 - 11:25
                                      L. 5  11:35 - 12:20
                                      L. 6  12:25 - 13:10
                                      L. 7  13:30 - 14:15
                                      L. 8  14:25 - 15:10
                                      L. 9  15:20 - 16:05

  • przerwę kończą dwa dzwonki: krótki (należy wrócić do szkoły z boiska, dyżurni przygotowują klasę do lekcji) i długi (początek lekcji);
  • przerwy 10 i 20 minutowe to odpowiednio: śniadaniowa i obiadowa;
  • klasa 0 oraz klasy I - III ze względu na nauczanie zintegrowane pracują bez dzwonków wg wewnętrznie ustalonego rozkładu zajęć;
 2. Rok szkolny dzielony jest na 4 okresy. Okres drugi zakończony jest klasyfikacją śródroczną, okres czwarty - klasyfikacją roczną. Uczniowie oceniani są na koniec każdego okresu wg szkolnego systemu oceniania, a w czerwcu wydawane jest świadectwo ukończenia klasy zawierające oceny wg skali MENiS.
 3. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli oraz pracy sekretariatu i biblioteki ustala dyrekcja szkoły.
 4. Wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę (tak dydaktyczne jak wychowawcze, sportowe, kulturalne, wyjazdy itp.) są obowiązkowe (z wyjątkiem zajęć fakultatywnych).
 5. Każda nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów.
 6. Obecność rodziców na zebraniach zwołanych przez wychowawcę jest obowiązkowa.