szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ZERÓWKA W INSPIRACJI

PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, TZW. „ZERÓWKA”:

ROZSZERZONY PROGRAM KULTURALNO-ARTYSTYCZNY I REKREACYJNY

Nasz oddział przedszkolny ma za zadanie stworzyć dzieciom doskonałe warunki do rozwoju, stopniowo przygotować je do edukacji na poziomie ogólnokształcącej szkoły podstawowej  i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.  W tym celu przygotowano program, który wyzwala u dzieci spontaniczność, zachęca do podejmowania twórczych zadań i zabaw, pozwala rozwijać sprawność fizyczną, wrażliwość artystyczną i społeczną, a także wprowadza dzieci w niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe Krakowa.

Zajęcia prowadzone są w formie edukacji przedszkolnej, prowadzonej przez jednego nauczyciela-wychowawcę, posiadającego wieloletnią praktykę dydaktyczno-pedagogiczną, wykorzystującego w pracy z dziećmi także elementy pedagogiki Marii Montessori.
Pozostałe zajęcia programowe, takie jak język angielski, rytmika i nauka pływania, które prowadzone są przez specjalistów, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, rozwojowi pamięci i wrażliwości na bogaty świat dźwięków oraz rozwojowi artystycznemu, w tym także świadomości własnego ciała. Program realizowany jest również na boisku szkolnym, podczas imprez klasowych i szkolnych, wyjść do miasta oraz wyjazdów integracyjnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych.
Dla wszystkich dzieci proponujemy zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i nowe umiejętności oraz radość i motywację do pracy, takie jak: nauka gry na instrumentach (flet, fortepian, skrzypce, gitara, perkusja), koło plastyczne, koło teatralne, koło sportowe. Na życzenie organizujemy zajęcia z logopedą.

Przez cały rok organizujemy wiele imprez okolicznościowych, które rozwijają u dzieci umiejętności recytatorskie, aktorskie i muzyczne oraz odwagę i poczucie pewności siebie. Towarzyszą im rodzice, włączani w ten sposób do społeczności naszych szkół.

Wspólnie ze świetlicą zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę w godzinach od 7:15 do 17:00 (5 godz. dydaktycznych plus zajęcia świetlicowe). Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się po zajęciach lekcyjnych, na miejscu, bez konieczności dowożenia dziecka. Do dyspozycji dzieci jest bezpieczny, zamknięty teren wokół szkoły.

W naszym oddziale przedszkolnym poniższe hasło staje się rzeczywistością:

„Nauka jest przyjemnością –   w szkole nikt nie może się nudzić”